ВАЖНО!!!!!!!
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ИМА НОВ ОФИЦИАЛЕН САЙТ!!!!

ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ САЙТ:

http://www.stamb.info

Актуални новини и документи

 

НОВИЯТ ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
www.stamb.info


02.10.2015 г.
    ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА -  набиране на средства за опожарения жилищен блок-7 на ул. "Иван Вазов"-2, гр. Стамболийски 

 
ЗАПОВЕД No21/25.09.2015г.
на кмета на кметство Й. Груево - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
- издадено разрешение за строеж No47/01.10.2015г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


30.09.2015 г.
ОБЯВА - откриване на процедури за провеждане на публични търгове - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


29.09.2015г.
РЕФЕРЕНДУМ'2015 - Информационен лист - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 

 


24.09.2015г.
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кадидати за длъжност "Директор на дирекция ФСД, МДТ и АПО" - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


23.09.2015
ИЗБОРИ'2015 - ЗАПОВЕД No262/23.09.2015 на кмета - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


18.09.2015
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за енергийна ефективност-регистър - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 

ГРАФИК на постоянна комисия към общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ИЗБОРИ'2015 - "ПРОТОКОЛ за проведени конултации .... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


16.09.2015г.
 ГРАФИК на постоянна комисия към общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 

СЪОБЩЕНИЕ до медиите относно ПУБЛИЧНА ПОКАНА , съгласно "Закон за обществените поръчки" (ЗОП) - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ, вижте подробноси в "Профил на купувача"
 

 


14.09.2015 
ИЗБОРИ'2015
1. ПОКАНА до парламентарно представените партии за консултации по сформиране на секционни избирателни комисии

 

- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

2. ПОКАНА до местните ръководстава на партии и коалиции, които имат избрани от кандидатските си листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ГРАФИК на постоянна комисия към общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


11.09.2015 г
ИЗБОРИ'2015
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - избори за кметове и общински съветници - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - национален референдум - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ГРАФИК на постоянна комисия към общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПРОТОКОЛ за извършена проверка в община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


09.09.2015 г.

ЗАПОВЕД No248/09.09.2015 на кмета на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

31.08.2015 г.
Издадено разрешение за строеж No 42/31.08.2015г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

25.08.2015 г.
СПИСЪК на допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "Главен архитект" - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ЗАПОВЕДИ
на кмета относно: "Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински .... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


21.08.2015 г.
1. ГРАФИК на постоянна комисия към общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. ПОКАНА  за сесия на общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


20.08.2015 г.
ГРАФИК
   на постоянна комисия към общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 

 


18.08.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за обществено обсъждане - " ... ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПОКАНА за провеждане на консултации за формиране на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ(ОИК) - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.81 във връзка с чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 

 


17.08.2015 г.

ДОКЛАДНА на кмета до общински съвет Стамболийски - "Относно: Одобряване на бюджетната прогноза за .... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ1 към докладната - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ2  към докладната - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ3 към докладната - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


12.08.2015 г.
1. ГРАФИК на постоянна комисия при общински съвет - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. ГРАФИК на постоянна комисия при общински съвет - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. СЪОБЩЕНИЕ - издадени разрешения за строеж - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4. СЪОБЩЕНИЕ - издадено разрешение за строеж - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 

 


11.08.2015 г.
1. СПИСЪК на кандидати за участие в конкурс за длъжност "Секретар на община Стамболийски" - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. ГРАФИК на постоянна комисия при общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


 10.08.2015

 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА, съгласно §16, ал.1 от Закона за гражданската регистрация - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


05.08.2015 г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


04.08.2015 г.
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ
ОТНОСНО: "Предложение за приемане на Наредба за ...... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ
 ОТНОСНО: "Приемане на окончателен годишен план и отчет на бюджета за ... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - "ИНФОРМАЦИЯ за текущото изпълнение на бюджета ... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 

 


29.07.2015 г.
ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ No 36/29.07.2015г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

23.07.2015 г.
РЕГЛАМЕНТ за взаимодействие на обществените/консултативни съвети на общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

17.07.2015г.

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО(ТСУ):

 1. СЪОБЩЕНИЕ във връзка с инвестиционно намерение - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ(МДТ):
 1.СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК :  "Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок ..." - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ
   2. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК: "Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок ..." - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

15.07.2015 г.

Актуализация на "Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015г.", съгласно решение No 49/18.06.2015г. на общински съвет Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 АКТУАЛИЗАЦИЯ на прогнозата за наем от общински жилища за 2015 год  - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 АКТУАЛИЗАЦИЯ на прогнозата за наеми от общински земеделски зами за 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

10.07.2015 г.

ПОКАНА
за сесия на общински съвет Стамболийски на 16.07.2015 г. . . . - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОКАНАТА

СЪОБЩЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС .... - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

09.07.2015 г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА:
1. "Среща със земеделски стопани на 14.07.2015 ... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЦЯЛАТА ОБЯВА
2. "За сключване на споразумения за ползване ... през 2015/2016 стопанска година ... "
- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЦЯЛАТА ОБЯВА
07.07.2015 г.

ЗАПОВЕД No170/06.07.2015г. на кмета на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ - график на комисии за месец юли - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

25.06.2015г.

ЗАПОВЕД No156/23.06.2015г. на кмета
ОТНОСНО:  " ..... резултати от публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-общинска собственост и публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем ... , проведени със заповед No123/20.05.2015 г. .... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


22.06.2015 г.

РЕГИСТЪР за изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

17.06.2015 г.

Проект "Нови възможности за грижа" - ОБЯВЛЕНИЕ - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Изх. №2046 от 17.06.2015 г. - Във връзка с приключване на договор 5/25.04.2013 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор-обособена позиция 1”: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори град Стамболийски – ПСОВ и с. Йоаким Груево – ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация с. Йоаким Груево”, е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя Консорциум „ПНД Стамболийски 2012” ДЗЗД.

16.06.2015 г.

ЗАПОВЕД No 145/15.06.2015 г. на кмета на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
, Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №21/16.06.2015г.
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„МАЛТО” АД
ЗА ОБЕКТ:
Предприятие за дълбочинна преработка на царевица в УПИ 000480-предприятие за преработка на царевица, Стопански двор 3, с.Куртово Конаре, община Стамболийски”Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.15.06.2015 г.

opr_stamb3

opr_stamb4


12.06.2015 г.
ПОКАНА
за сесия на общински съвет Стамболийски на 18.06.2015г. от 9:00 часа  -  ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


10.06.2015 г.
ПРОЕКТ

на НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 

ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
„Бюджет, финанси, икономика, местни
данъци и такси”
ПОНЕДЕЛНИК, 1
5.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

 ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
ВТОРНИК  16.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:
„Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”

ПОНЕДЕЛНИК
, 15.06.2015 ОТ 15:30, ЕТ.2, СТ.№2
08.06.2015 г.
ГРАФИК

НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
„Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост”
-
СРЯДА, 10.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

08.06.2015г.
ПОКАНА
kartinka_obqvlenie

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Иван Атанасов - кмет на Община Стамболийски, има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 10.06.2015 г. (сряда) от 12.00 ч. в местността Голяма пара - гр. Стамболийски, на мястото на изградената ПСОВ Стамболийски, за откриване на обектите по проект,, Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски", финансиран с договор за БФП № DIR-51011116-СОЗб, подписан на 16.08.2012 г. между кмета на Община Стамболийски и МОСВ. На пресконференцията ще присъства и звеното за изпълнение на проекта сръководител зам.-кмета инж. Любка Маджарова и представители на фирмите-изпълнители: „ИСА 2000" ЕООД-гр. София, Консорциум „ПНД Стамболийски 2012", „Трансконсулт БГ" ООД - София, „СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, ОБЕДИНЕНИЕ „ УПРАВЛЕНИЕ СТАМБОЛИЙСКИ 2012", „Хермес Медна Адвертайзинг анд консултингс" ЕООД - гр. Пловдив, както и представители на асоциирания партньор по проекта „Водоснабдяване и Канализация "ЕООД-гр. Пловдив.

Суважение,

Иван Атанасов - кмет на Община Стамболийски

За контакти:
инж. Любка Маджарова - зам. кмет и Председател на ЗИП
,  тел.: 0339 62309, E-mail:stamboliyski@mailorbitelbg, Факс: 0339 62308

Община Стамболийски има удоволствието да Ви покани на „Откриване на обектите" по проект „Канали­зация и ПСОВ на Община Стамболийски, която ще се проведе на 10.06.2015 г. (сряда ) от 13.00 ч. в месността Голяма пара — гр. Стамболийски. Участие ще вземат кметът на общината г-н Иван Атанасов, зам.-кметът инж. Любка Маджарова, зам.-кметът Руско Русев, представители на УО и МЗ на „ОПОС 2007-2013", предс­тавители на звеното за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнителки, гости от съседните общини и Областна администрация. Официалната церемония е във връзка със приключване на строителни­те дейности по проект № DIR-51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски", финан­сиран по „Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 п", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 39 636 085 лв. Изпълнение на проекта допринесе за изграждане на устойчива система за отвеждане на отпадъчните води в Община Стамболийски, чрез поетапно доизграждане на канализация в град Стамболийски и село Йоаким Груево, довеждащи колектори до ПСОВ за община Стамболийски, както и за повишаване на ка­чеството на съществуващите ВиК услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в съответствие с практиките и политиките на ЕС, за изпълнение на изискванията на Директива 91 /271 /ЕИО и в контекста на Приоритетна ос 1 на „ОПОС 2007-2013 г.".  Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Пловдив е асоцииран партьор по проекта и от 01.06.2015 г. прие за експолатация новоизградената инфраструктура.

Иван Атанасов - кмет на Община Стамболийски

За контакти: инж. Любка Маджарова - зам. кмет и ръководител наЗИП, тел.: 0339 62309,
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,
Факс: 0339 62308
Интернет адрес на „ОПОС 2007-2013 г.":
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


05.06.2015 г.

kartinka_obqvlenie

      В Община Стамболийски приключи реализацията на мащабен проект по водния цикъл на общината. Екопроектът, с който се решават най-тежките проблеми във водната инфраструктура, е на стойност 41 милиона лева и се финансира от „Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.". В проекта са включени доизграждане на 25 км канализация в град Стамболийски и село Йоаким Груево, в която са обхванати 100% от населението на двете населени места. На брега на река Марица се изгради ПСОВ за 22058 екв. жители, която ще пречиства отпадните води на гр. Стамболийски, селата Йоаким Груево, Ново село, Куртово Конаре и Три водици. Реализацията на проекта довежда до подобряване качеството на живот на населението в общината и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика, както и за осигуряване на условия за отдих по бреговете на река Марица. Изпълнението на заложените дейности по проекта освен икономически имат и социален ефект - осигуряване на заетост за местното население. 


04.06.2015
1. Докладна записка на Кмета до общински съвет Стамболийски

ОТНОСНО: "Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане ... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Прогноза за начислен наем на жилища - общинска собственост през 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. Прогноза за отдаване под наем на земеделски земи - общинска собственост през 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


28.05.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ:
Дирекция „Бюро по труда Родопи” – гр.
Пловдив.
За вас работодатели:
1.
Считано от 25.05.2015 г. стартира прием на заявки по проект "Нова възможност за младежка заетост" - ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА
2. ИНФОРМАЦИЯ за работодателите - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. ПИСМО до общини - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Имформация за обществени поръчки  - 2014 год.

 

 1. 1. На 31.10.2014 г. - освободена гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на отстранения участник „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 1. 2. На 31.10.2014 г. - освободена гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на отстранения участник „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД
 1. 3. На 04.11.2014 г. - освободена гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на отстранения участник „СТЕЛИТ 1” ЕООД
 1. 4. На 02.12.2014 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на изпълнителя „БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ” ЕООД

   Информация за обществени поръчки - 2015 год.
 1. На 24.02.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор №7 от 30.07.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически контрол при проектирането и строителен надзор по договорите за инженеринг в рамките на проект №51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски” – за обособена позиция 2” „Инженеринг за изграждане на ПСОВ на община Стамболийски”, на изпълнителя „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ ООД”
 1. На 09.03.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор №2 от 03.04.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор по обособена позиция 2: „Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски”, на изпълнителя „ИСА 2000” ЕООД
 1. На 21.04.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на Борсов договор №75 от 07.11.2012 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на газьол / дизел за отопление за нуждите на ОДЗ „Радост” в с. Й.Груево, ОУ „Христо Ботев” в с. Й.Груево и ЦДГ „Изворче” в с.Триводици, всички в община Стамболийски, за отоплителни сезони 2012-2015 година”, на изпълнителя / продавача „КРОМ” ЕООД

  4. С удължаване срока на договор №3 от 04.04.2013 г., за възлагане на обществена  поръчка с предмет: Изпълнение на мерки за информираност и публичност за проект    №DIR-51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски, на  изпълнителя "ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС” ЕООД, се задържа  гаранцията за изпълнение на договора.


  5. С удължаване срока на договор №4 от 22.04.2013 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа помощ за ЗИП на проект №DIR-51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски, изпълняван по ОП "Околна среда 2007-2013 г.", на изпълнителя  "Управление Стамболийски 2012 "  ДЗЗД, се задържа  гаранцията за изпълнение на договора.


26.05.2015г.

1. ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ:
"Информация за текущото изпулнение на бюджета за 2014г." - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 


2. ГРАФИК 
 НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО: 

„Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2 


22.05.2015
г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №20/22.05.2015г.

На възложител: /: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД  - гр.София  

за  обект::” Надземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват /DVВ –Т/

Подобект:„SMO 8117-ТВРС „Кричим  Grfield” в ПИ 001095, местност „Припекало”, в землището на с.Ново село, община Стамболийски 

Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

                Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:

„Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”

СРЯДА 27.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

21.05.2015 г.

ПРОГРАМА за празника на град Стамболийски - "Свети Дух" от 30.05. до 01.06. 2015г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 

ЗАПОВЕД No123/20.05.2015 на Кмета на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ    
19.05.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ    

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА РОДОПИ"- ГР. ПЛОВДИВ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ...... ОЩЕ ПО ТЕМАТА  


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

                В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №16/19.05.2015г.

1.     На възложител: /: „МАЛТО” АД

с.Куртово Конаре, Стопански двор 3 

за  обект: „Трафопост тип БКТП 1х800 кVа и кабелиране на ВЛ 20кV „Куртово” в рамките на УПИ 000480-предприятие за преработка на царевица, по плана на с.Куртово Конаре, община Стамболийски”
Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
  Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №418.05.2015 г.

ГРАФИК
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ 
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАМБОЛИЙСКИ ПО
„Бюджет, финанси, икономика, местни
данъци и такси”
СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

ГРАФИК
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
ЧЕТВЪРТЪК 2
1.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

ГРАФИК
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
„Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници”
ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

ГРАФИК
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО

„Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост”

ЧЕТВЪРТЪК 2
1.05.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  
07.05.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - ОТНОСНО Европейската седмица за намаляване на отпадъците и Денят за почистване на Европа - 10 май - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
   
ОЩЕ ПО ТЕМАТА МОЖЕ ДА НАУЧИТЕ НА : http://bamee.org/ewwr/


04.05.2015г.

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"
СПИСЪК на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет(в часове) 
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА 


23.04.2015г.

1. ГРАФИК
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
   ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

2. ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО:
„Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:45 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

22.04.2015г.
1.ОБЯВЛЕНИЕ
Община Стамболийски уведомява, че във връзка с инвестиционно намерение на Асен Багашев-ЗП, с.Ново село за „Създаване на 57.296 дка насаждение череши със система за капково напояване и изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми върху площ от 57.296 дка, в масив 051 имоти-203, 149, 147, 148, 168, 169, 150, 151, 159, 153, 146 и в масив 511-имот 414 местността „Ормана”, землището на с.Ново село, община Стамболийски” и процедурите по глава VI от Закона за опазване на околната среда в общината е предоставено копие на попълнено Приложение 2, към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/. 

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Асен Багашев-ЗП и информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС /в стая №4 –отдел „УТ”/  и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

2. ИНФОРМАЦИЯ

За  преценяване  на  необходимостта  от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно „Създаване на 57.296 дка насаждение череши със система за капково напояване и изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми” - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ   


21.04.2015г.

1. ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

ПО„Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост”

ЧЕТВЪРТЪК  23.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

2. ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ
ПО
„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси”

ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

3. РЕГИСТЪР на имоти - общинска собственост, актуализиран към 21.04.2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 


20.04.2015 г.

ПОКАНА
за сесия на общински съвет Стамболийски на 28.04.2015г. от 09:00 часа - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 
16.04.2015 г.
СПИСЪК
на оценените кандидати за лични асистенти - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

09.04.2015г.
 
ГРАФИК на постоянна комисия по:
 "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски
На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

  ГРАФИК на постоянна комисия по:

„Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”      - общински съвет  Стамболийски  
На 16.04.2015 г.(четвъртък) от 16:00 часа , административна сграда на общината
, ет.2 стая No2


07.04.2015г.

Съгласно: чл.37, ал.6 от ЗАКОНА  ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ЗСПЗЗ) и заповед No74/31.03.2015 на кмета на община Стамболийски - ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


06.04.2015г
ГРАФИК на постоянната комисия по:

"Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове" при общински съвет Стамболийски : 14.04.2015г.(вторник) от 15:00 часа, ет.2 стая No2, административна сграда на общината.


01.04.2015 г.
 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник
Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


31.03.2015 г.

 

ГРАФИК на постоянната комисия по „ Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници”  при общински съвет Стамболийски - 03.04.2015г.(петък), административната сграда на общината, етаж2, стая Nr2, от 15:00 часа


27.03.2015 г.
ЗАПОВЕД  Nr 70/27.03.2015 на кмета на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ    

 


25.03.2015г.
  ОБЯВЛЕНИЕ: Проект "Нови възможности за грижа" - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 

 


13.03.2015 г.
ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски на 19.03.2015г. от 9:00 часа - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


12.03.2015 г.
1. СПИСЪК на имоти с НТП пасище ...... землище Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ  
2.
СПИСЪК на имоти с НТП пасище ...... землище с. Куртово Конаре - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 
3.
СПИСЪК на имоти с НТП пасище ...... землище с. Ново село - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4.
СПИСЪК на имоти с НТП пасище ...... землище с. Три водици - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
5. ПРОТОКОЛ на областна дирекция "Земеделие" ....
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 
11.03.2015г
НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд (проект) - 
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 

 


10.03.2015г.
Изх. Nr 0797 / 09.03.2015г.  -  ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Изх. Nr 0664/ 24.02.2015г.  -  ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Изх. Nr 0634/ 23.02.2015г.  -  ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Изх. Nr 0006/ 05.01.2015г.  -  ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015Г.   ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 

ГРАФИК  

НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СТАМБОЛИЙСКИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ  

ПО „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” 

ПЕТЪК - 13.03.2015 ГОДИНА ОТ 14:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2 

НИКОЛА ДОЧЕВ

Председател на ОбС


 

ГРАФИК
 НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  СТАМБОЛИЙСКИ
ЗА МЕСЕЦ МАРТ
 
ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”

ВТОРНИК 17.03.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2
 

НИКОЛА ДОЧЕВ
Председател на ОбС

ГРАФИК
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАМБОЛИЙСКИ
ЗА МЕСЕЦ МАРТ
ПО
 Околна среда, селско, водно и горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция 
ЧЕТВЪРТЪК 12.03.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2
 

НИКОЛА ДОЧЕВ
Председател на ОбС


09.03.2015г.


ГРАФИК

НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

ПО „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,

РЕГИОНАЛНА И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЕВРОФОНДОВЕ”

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ
ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ЧЕТВЪРТЪК 12.03.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ

Председател на ОбС


06.03.2015 г.
ЗАПОВЕД 53/06.03.2015г. на кмета на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
РЕГИСТЪР на спортни обекти на територията на община Стамболийски - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


04.03.2015 г.
Начални бюджети по парафрафи - делегирани дейности на община Стамболийски за 2015 г.    ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ  


27.02.2015 г.

 

ГРАФИК

НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАМБОЛИЙСКИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ЕТИКА, ДЕТСКИ И

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ,

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И

АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ”

ПЕТЪК 06.03.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

 

НИКОЛА ДОЧЕВ

Председател на ОбС

25.02.2015 г.
1. ЗАПОВЕД 32/16.02.2015г. - "Формули за разпределяне на средства ..... във функция "Образование" за 2015г." .....
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ      
 2. Делегирани бюджети - 2015 год. ..... 
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 
  
    
 

 


24.02.2015г.
1. ОБЯВЛЕНИЕ  Относно: Наредба за  управление, стопанисване  ......  
                                        
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ  
 
2. ОБЯВЛЕНИЕ  Относно:    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 .....   
                                         
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ   

 


18.02.2015 г
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА на кмета до общински съвет Стамболийски
ОТНОСНО: Приемане на
НАРЕДБА .....  ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ЗАПОВЕД 38/17.02.2015 на кмета на община Стамболийски  ..... 
      ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 16.02.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ     -  за приемане на български граждани в доброволния резерв ....    ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


10.02.2015 г.
ПОКАНА - сесия на общински съвет Стамболийски на 16.02.2015 г. от 9:00 часа -
ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА на кмета на община Стамболийски до общински съвет Стамболийски -     ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 

 06.02.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ 
Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
в Община Стамболийски е предоставена информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "ХЕЛИОС" ООД - "Предприятие за консервиране и замразяване на гъби и зеленчуци" в УПИ VIII-9-стопанска дейност, кв.15, с. Куртово Конаре  - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 


05.02.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящите през есента избори за избиране на общински съветници и кметове отдел ГРАО при община Стамболийски уведомява, че гражданите с настоящ адрес в чужбина могат да направят адресна регистрация по местоживеене в общината.

В  изборния кодекс е регламентирано изискването, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани , които са живели най-малко 6 /шест/ месеца в съответното населено място.

30.01.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №3/29.01.2015г.
На възложител: /: “А и Д-Комерсиал” ЕООД
ЗА
ОБЕКТ: „Открит навес в УПИ 007157-I-производствени дейности /цех за безалкохолни напитки/, по КВС на землището на с.Йоаким Груево, община Стамболийски”
Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

         Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

27.01.2015 г.
 
ДОКЛАДНА ЗАИСКА
От:   кмета на община Стамболийски
До:  общински съвет Стамболийски
Относно: 1.Приемане бюджета на община Стамболийски за 2015 година -
 ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ  
                
2.Приемане бюджета на община Стамболийски за 2015 година, Приложения 6 и 11 - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ   
                       3. Актуализирана бюджетна прогноза за 2015-2018 год. на постъпленията от месни приходи и на разходите за местни дейности     - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ 
ПРОЕКТ за решение на общински съвет Стамболийски

Относно: Приемане бюджета на община Стамболийски за 2015 година - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ОТЧЕТ за работата на общински съвет Стамболийски за 2014 год. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ:
1.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост(ПРОЕКТ) за 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти'2014 - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. Прогноза за наеми от помещения и терени за 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4. Прогноза за начислени наеми от жилища за 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
5. Прогноза за наеми от земеделски земи за 2015 г. ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Публичното обсъждане ще се състои на 06.02.2015 г. от 15:00 часа
в общински съвет Стамболийски(сградата на общината, 2-ри етаж).
Всички материали, свързани с обсъждането са на разположение
в общински съвет Стамболийски(сградата на общината, 2-ри етаж).
 

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2015 г. - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


21.01.2015 г.
ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски - 29.01.2015(четвъртък) от 10:00 часа  

 


13.01.2015 г.

 

 ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  ПОСРЕДНИК 
НА ТЕРИТОРИЯТА
НА  ОБЩИНА  СТАМБОЛИЙСКИ 


12.01.2015 г.

 

 Нацинална програма за енергийна ефективност -   

 


23.12.2014г.
 

 

Община Стамболийски съобщава, че в общината е представен за процедиране проект за Изменение на ПУПІПРЗ на гр.Стамболийски, одобрен със Заповед №413/18.07.1996г. в обхват: улични отсечки: от о.т.533 до о.т.411, от о.т.410 до о.т.420, от о.т.481 до о.т.471, о.т.481 до о.т.479; улични кръстовища при: о.т.410а, о.т.413, о.т.414а, о.т.420, о.т.477 и о.т. 533; УПИ II и УПИ III, кв.120, УПИ I, кв.104а, УПИ I и УПИ V, кв.62а, УПИ Iи УПИ II, кв.35а, УПИ I, кв.35в.

Проекта се намира в отдел УТ, в община Стамболийски.

1. План за регулация и застрояване, пътен надлез и пътни връзки Стамболийски- "Договор 3701/05.07.2011г. , Позиция2 - "Модернизация на жп отсечка Пазарджик-Стамболийски ... " чертеж SP2-UPS-2700-02-00-D - ИЗТЕГЛЯНЕ.  

2. План за регулация и застрояване, пътен надлез и пътни връзки Стамболийски- "Договор 3701/05.07.2011г. , Позиция2 - "Модернизация на жп отсечка Пазарджик-Стамболийски ...  " чертеж SP2-AR-2700-03-00-D - ИЗТЕГЛЯНЕ.  

3. План за регулация и застрояване, пътен надлез и пътни връзки Стамболийски- "Договор 3701/05.07.2011г. , Позиция2 - "Модернизация на жп отсечка Пазарджик-Стамболийски ...  " чертеж SP2-AR-2700-03-00-D - ИЗТЕГЛЯНЕ.   

19.12.2014
г.
 

 

ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски на 29.12.2014 г.  ... ИЗТЕГЛЯНЕ   
Докладна записка на кмета на община Стамболийски относно: Актуализиране на план-сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането,сметоизвозването и обезвреждане на битовите отпадъци в депа за 2014 год. ... ИЗТЕГЛЯНЕ
 

18.12.2014г. 

1. Докладна записка на кмета на община Стамболийски относно: "Актуализация на бюджета на община Стамболийски за 2014 год. ... ИЗТЕГЛЯНЕ  

2. Докладна записка на кмета на община Стамболийски относно: Актуализация на: "Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014г." , приета с Решение №3, взето с Протокол №1/27.01.2014г. на общински съвет Стамболийски, последно актуализирана с Решение №71, взето с Протокол №10/11.09.2014г. на общински съвет Стамболийски. ... ИЗТЕГЛЯНЕ  


1. Сборен баланс за 2013 г.( balance-2013-iv-6614.xls) ...ИЗТЕГЛЯНЕ

2. Таблица "Otchet" - ”Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за 2013 год."( b3_2013_4_6614.xls) ...ИЗТЕГЛЯНЕ

3. Таблица "Otchet" - ”Тримесечен отчет за касово изпълнение на ИБСФ - чужди средства. По пълна единна бюджетна класификация за 2013 год."( ib3_2013_4_6614_k33.xls) ...ИЗТЕГЛЯНЕ

4. Таблица "Otchet" - ”Тримесечен отчет за касово изпълнение ИБСФ. По пълна единна бюджетна класификация за 2013 год."( ib3_2013_4_6614_k42.xls) ...ИЗТЕГЛЯНЕ

5. Таблица "Otchet" - "Тримесечен отчет за извънбюджетните сметки на бенефициента на кохезионния и структурните фондове към националния фонд. По пълна единна бюджетна класификация за 2013 год." (ib3_2013_4_6614_ksf.xls) ...ИЗТЕГЛЯНЕ

6. "О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А" - За изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи на община Стамболийски към 31.12.2013 г.(obqsnitelna_zapiska_2013.doc) ...ИЗТЕГЛЯНE

7. "ОДИТЕН ДОКЛАД №0400301214" - За резултатите от извършен финансов одит на: Годишния финансов отчет на община Стамболийски за 2013 год.(oditen_doklad_001.pdf) ...ИЗТЕГЛЯНЕ

8. "ОДИТНО СТАНОВИЩЕ" за заверка без резерви с обръщане на внимание на: Годишния финансов отчет на община Стамболийски за 2013 год.(oditno_stanovi6te_002.pdf) ...ИЗТЕГЛЯНЕ


16.12.2014 г.


ПРОЕКТ ЦНСТ „ МОЯТ НОВ ДОМ ”

ДОГОВОР ВG051РО001-5.2.12-0026 – С0001 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ”

КОМПОНЕНТ 2: РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

                                                                                                                   БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ВG051РО001-5.2.12

Във връзка с наближаващите Коледни празници в ЦНСТ гр. Стамболийски пристигнаха на посещение ученици от ОУ "Христо Ботев" гр.Стамболийски. Те се запознаха с децата и младежите, настанени там, играха заедно забавни  игри, пееха коледни песни и моделираха с пластелин различни форми. На голям картон съвместно нарисуваха обща рисунка с водни бои, пластелин и цветен картон за апликация. Всички много се забавляваха и с желание участваха в игрите.

Персоналът на ЦНСТ и екипът за организация и управление на проекта благодари на учениците, създали незабравими мигове и добро настроение на децата и младежите.


 
11.12.2014 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на общински съветник от МК "Синята коалиция" -  Христоско Смъркалев
Относно: - "Приемане на правилник за дейността и .....
 " -  пълен текст на документа  

 


   
10.12.2014 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА ПРОМЯНА  В ПРАВИЛНИКА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

виж съдържанието на документа  -
09.12.2014 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от председателя на общински съвет Стамболийски - ПРОЕКТ на наредба     

 
25.11.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №57/24.11.2014г.

На възложител: АГРЕКОСЕЛЕКТ” ООД , гр.Пловдив

за обект: “Складово стопанство за обработка и съхранение на гориво от биомаса в УПИ II-промишлено обслужващи и търговски дейности, кв.52, по плана на с.Йоаким Груево, община Стамболийски”

Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4


 

 

 24.11.2014 г.
 ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски  . . . пълен текст на поканата  

20.11.2014 г.
ПОКАНА за обществено обсъждане на проекто-бюджета на община Стамболийски за 2015 год.  - ... пълен текст на поканата
О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А от Иван Атанасов- кмет на Община Стамболийски - ... пълен текст
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г.  НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ... пълен текст  
  
Инвестиционна програма на община Стамболийски - ПРОЕКТ на начален план за 2015 г. ... изтегляне 
18.11.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №56/18.11.2014г.

На възложител: „БИО ФАБРИК” ЕООД

за обект: „Преустройство и надстройка на съществуваща сграда и пристройка към нея за производствена и складова дейност, в УПИ XI-12,13-стопанска дейност, кв.15, Стопански двор 1, по плана на с.Куртово Конаре, община Стамболийски”

Първи етап: „Административно –битова част и Производствена зона с монтаж на технологична линия за преработка на относително чист найлон в гранулат, разположена в северната част” със ЗП=391.20кв.м.; РЗП=443.20кв.м. със сградно водопроводно отклонение”

Втори етап: „Технологична линия за преработка на отпадъчен найлон в гранулат, разположен в южната част”

Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
 

14.11.2014 г.
Писмо рег. № 20-06-208 на Регионална служба по заетостта - гр. Пловдив -
Приложение към писмо рег. № 20-06-208 на Регионална служба по заетостта - гр. Пловдив
 
07.11.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №49/0611.2014г.

На Възложител: „НЕТГАРД” ООД

За строеж: „Оптична кабелна линия на „НЕТГАРД” ООД, от с.Йоаким Груево до гр.Стамболийски и до с.Куртово Конаре, Община Стамболийски”

Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

 
04.11.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че са издадени Разрешения за строеж №47/31.10.2014г. и №48/31.10.2014г. на

Възложител : „МОНА-БГ” ЕООД с управител Хани Мохамед Хасан 

за строеж: “Цех №3 за преработка на селскостопанска продукция, в УПИ 000155-производствени и складови дейности, местност „Динката”, в землището на с.Куртово Конаре, община Стамболийски” 

и строеж: “Цех №2 и цех за пакетаж, в УПИ 000155-производствени и складови дейности, местност „Динката”, в землището на с.Куртово Конаре, община Стамболийски” 

Приложение към които са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

 


28.10.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

В съответствие с чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена Заповед №РД-02-15-136/15.10.2014г. на заместник -министъра на регионалното развитие, с която се разрешава на   ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изработването на проект: „Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, одобрен със Заповед №413/18.07.1996г. в обхват: улични отсечки: от о.т. 533 до о.т. 411, от о.т. 410 до о.т. 420, от о.т. 481 до о.т. 471, от о.т. 481 до о.т. 479; улични кръстовища при о.т. 410а, о.т. 413, о.т.414а, о.т. 420, о.т. 477 и о.т.533; УПИ II и УПИ III, кв.120, УПИ I, кв.104а, УПИ I и УПИ V, кв.62а, УПИ I и УПИ II, кв.35а, УПИ I, кв.35в, във връзка с изграждане на пътен надлез и пътни връзки „Стамболийски”, попадащи в обхвата на проект: „Модернизация на железопътен участък Септември –Пловдив-част от Трансевропейската железопътна мрежа”, Позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик-Стамболийски в границите от край стрелка №5 /км.119+624/ по път №1 и край стрелка №1 /км.119+692/ по път №2 на източната гърловина гара Пазарджик до край стрелка №3 /км.138+755/по път №1 и начало стрелка №1 /км.138+810/ по път№2 на западна гърловина гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на Заповедта в стая №4, отдел „УТ”, в община Стамболийски.22.10.2014г.
ПОКАНА
За сесия на общински съвет Стамболийски на 27.10.2014г. от 11:00 часа
пълен текст на поканата . . .
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Стамболийски уведомява, че във връзка с инвестиционно намерение на „Хепи Фрутс” ООД, с управител Асен Багашев за „Създаване на 67.441дка насаждение ябълки със система за капково напояване и изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми върху площ от 269.841дка, в местността „Ормана”, землището на с.Ново село, община Стамболийски” и процедурите по глава VI от Закона за опазване на околната среда в общината е предоставено копие на попълнено Приложение 2, към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Хепи Фрутс” ООД и информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС /в стая №4 –отдел „УТ”/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.
ИНФОРМАЦИЯ за пеценяване необходимостта от ОВОС -

 

29.09.2014г.
Заповед № 241/25.09.2014 ..... пълен текст на заповедта 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на кмета на община Стамболийски до общински съвет Стамболийски
...... пълен текст на предложението

 

24.09.2014 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК) .... пълният списък


23.09.2014 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За организация на административното обслужване в община Стамболийски
пълен текст .....

19.09.2014 г.
ПОКАНА
За сесия на общински съвет Стамболийски на 25.09.2014 от 10:00 часа ...... пълен текст

19.09.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ от фирма "ПРОФИЩ 1"  ООД до кмета на община Стамболийски

във връзка с процедури по глава IV от "Закон за опазване на околната среда"  ... пълен текст

УВЕДОМЛЕНИЕ По чл. 10, ал.1 от Наредба за условия и реда за извършване на

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.) ... пълен текст

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС ... пълен текст

 

16.09.2014 г.
ПОКАНА
Уважаеми съграждани,
Иван Атанасов - Кмет на Община Стамболийски има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 18.09.2014 г. (четвъртък.), от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в Читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1924” , за представяне на резултатите по проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски”, финансиран с договор № 13-13-42., подписан на 07.11.2013 г.
Пълният текст на поканата ...

 

15.09.2014г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
На кмета на община Стамболийски
Относно: Актуализация на бюджета на община Стамболийски за 2014г. 
... пълен текст на докладната

15.09.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена Заповед №РД-02-15-129/08.09.2014г. на Министъра на регионалното развитие, с която се разрешава на   ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” при Министерството на транпорта, информационните технологии и съобщенията изработването на проект: Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за териториите необходими за изграждане на пътен надлез на км.132+592.42 по трасето на железопътен участък Септември-Пловдив, разположени в землищата на с.Триводици и с.Ново село, община Стамболийски, област Пловдив, като част от Позиция 2: „Модернизация на железопътна отсечка Пазарджик-Стамболийски в границите на край стрелка №5 /км.119+634/ по път №1 и край стрелка №18км.119+692/ по път №2 на източната гърловина гара Пазарджик до край стрелка №3 /км.138+755/ по път №1 и начало стрелка №1 /км.138+810/ по път №2 по западната гърловина гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски” от проект „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската железопътна мрежа”.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на Заповедта в стая №4, отдел „УТ”, в община Стамболийски.

 

15.09.2014г.
ПОКАНА
За обществено обсъждане ... пълен текст на поканата

ОБЯВА 

В изпълнение на Проект ЦНСТ „Моят нов дом” ДОГОВОР ВG051РО001-5.2.12-0026 – С0001 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА   ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

На 15.09.2014г. започна учебната година за пет от децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип гр. Стамболийски. Децата ще посещават Помощно училище „Стефан Караджа” гр. Пловдив, където различни специалисти ща работят с тях. За децата, които нямат възможност да посещават училище, ще бъде осигурен ресурсен учител, който ще извършва учебната подготовка с тях в Центъра за настаняване от семеен тип гр. Стамболийски.

Екипът за организация и управление на проекта и служителите в ЦНСТ гр.Стамболийски пожелаваме успешна и спорна учебна година!

 

 

 

12.09.2014г.
ПОКАНА
До ръководствата на парламентарнопредставените партии и коалиции,
До партиите и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент,
До упълномощените представители за община Стамболийски
на партиите и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент.
пълен текст на поканата .....
ЗАПОВЕД Nr230/11.09.2014 год.  

11.09.2014г.
 1. Общински план за развитие 2014-2020 г.  - ... прочети още
 2. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Стамболийски 2014-2020г. - ... прочети още
 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на ОПР Стамболийски 2014-2020г. - ... прочети още
 4. Предварителна оценка на общински план за развитие на община Стамболийски за периода 2014 – 2020 г. - ... прочети още
 5. Проучване на общественото мнение относно определяне приоритетните области за развитие на община Стамболийски - обобщено   - ... прочети още
 6. Проучване на общественото мнение относно определяне приоритетните области за развитие на община Стамболийски - местен бизнес - ... прочети още
 7. Проучване на общественото мнение относно определяне приоритетните области за развитие на община Стамболийски – по населени места  - ... прочети още
 8. Политика за развитие на техническата инфрастурктура в Община Стамболийски 2014-2020 - финален вариант - ... прочети още
 9. Политика за привличане на инвeстиции в община Стамболийски 2014-2020-финален вариант - ... прочети още
 10. Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за привличане на инвестиции в община Стамболийски - ... прочети още
 11. Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за развитие на техническата инфраструктура - ... прочети още

 

 

 

09.09.2014г.
ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТОбщина Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №44/04.09.2014г. нa

Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски

за:

Проект: “Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски „

Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”

Обект: „Доизграждане на канализация-гр.Стамболийски-ул.”Я.Забунов”, ул.”Раковски” и ул.”Раковски” и ул.”Мадара” /кв.35, 35б, 36б, 37, 38, 38а, 39, 40, 43а/ и кв.80; Кв.62, 62а, 63, 120, 121, 122, 127, 60, 60а, 60б, 59, 123-127 /Кв. „Партизан”/; Квартали 47, 116, 117, 118 и 119; ул.”Копривщица”-кв.133, 134, 136, 145.

Етап IV: Доизграждане на канализация-гр.Стамболийски-ул.”Копривщица”-кв.133, 134, 136, 145.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

 

 

08.09.2014г.
ПОКАНА за сесия на Общински съвет Стамболийски на 11.09.2014г от 09:00 часа
Пълният текст на поканата:

03.09.2014 г.
СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №43/01.09.2014г. на

Възложител :  Петко Илиев Смиленов 

за строеж: “Пункт за ремонт и преглед на моторни превозни средства /МПС/ в УПИ IX-производствени и складови дейности, кв.96, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски” 

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

 

03.09.2014 г.
СЪОБЩЕНИЕ

Община Стамболийски уведомява, че във връзка с инвестиционен проект: „Реконструкция на сграда ТЕЦ 2 и инсталиране на комбинирана турбина за производство на ел.енергия с инсталирана ел.мощност 17.2 МВт” на „Монди Стамболийски” ЕАД и необходимостта от преценяване от ОВОС

в община Стамболийски е представено копие на попълнено Приложение 2, във връзка с изискването на чл.6, ал.9 от Наредба за условия и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на „Монди Стамболийски” ЕАД и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

01.09.2014 г.
ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка

Пълен текст на ПОКАНАТА -
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - РЕШЕНИЕ

 

27.08.2014г.
Обявление по чл. 25, ал.1 от ЗОС
Пълен текст на обявлението

26.08.2014г.
Заповеди на Кмета на община Стамболийски
№ 204/21.08.2014 г.
№ 208/26.08.2014 г.
№ 209/26.08.2014 г.

25.08.2014г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
25.08.2014г.

ПОКАНА
На 01 септември 2014 г. – понеделник от 11.00 часа в залата на Общинския Съвет, град Стамболийски, ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на Проект „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”Проектът се изпълнява, съгласно Договор BG161PO001/1.1-09/2010/037 и се финансира по ОПРР от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, както и от Община Стамболийски.
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО

13.08.2014 г.

       

Пълен текст                    Пълен текст
Приложение1
Приложение2

13.08.2014 г.
Заповеди на Кмета на община Стамболийски
във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане
на избори за народни представители на 05 октомври 2014 год.:

194/13.08.2014г.
195/13.08.2014г.
196/13.08.2014г.
197/13.08.2014г.

11.08.2014 г.
ОБЯВЛВНИЕ:

Община Стамболийски, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен комплексен проект: „ПУП-ПП инвестиционен проект"
за обект: „Оптична кабелна линия на „Нетгард”-ООД, от с.Йоаким Груево до гр.Стамболийски и до Куртово Конаре,
община Стамболийски”, който е изложен за разглеждане в общината.
Съобщението е публикувано в Държавен вестник бр.66 от 08.08.2014г.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица имат право да направят
писменни възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

11.08.2014 г.
Във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане
на избори за народни представители
на 05 октомври 2014 год.:
1. ПОКАНА
до парламентарно представените партии и коалиции
2. Заповед 187/11.08.2014г. на Кмета на община Стамболийски
3.Заповед 188/11.08.2014г. на Кмета на община Стамболийски

04.08.2014 г.
МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЗА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
собственост на Община Стамболийски - ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
собственост на Община Стамболийски - ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Стамболийски чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
30.07.2014г.
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:

24.07.2014г.

 
МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    От председателя на общински съвет Стамболийски
ПРОЕКТ  На Наредба1 за обществения ред на територията на община Стамболийски  

Мнения и прпоръки на електронна поща:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №38/21.07.2014г. на
1. Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски
за:    Проект: “Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски „

Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”

Обект: „Доизграждане на канализация-гр.Стамболийски-ул.”Я.Забунов”, ул.”Раковски” и ул.”Раковски” и ул.”Мадара” /кв.35, 35б, 36б, 37, 38, 38а, 39, 40, 43а/ и кв.80; Кв.62, 62а, 63, 120, 121, 122, 127, 60, 60а, 60б, 59, 123-127 /Кв. „Партизан”/; Квартали 47, 116, 117, 118 и 119; ул.”Копривщица”-кв.133, 134, 136, 145.
Етап II: Доизграждане на канализация-гр.Стамболийски-квартали 62, 62а, 63, 120, 121, 122, 127, 60, 60а, 60б, 5 и 123-127
/Квартал „Партизан”/
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

23.07.2014г.
ПОКАНА  
За сесия на Общински съвет на 30.07.2014г. от 9:00 часа
22.07.2014 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
НА КМЕТА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Актуализация бюджета на община Стамболийски

16.07.2014 г

ОБЯВА

В изпълнение на Проект ЦНСТ „Моят нов дом” ДОГОВОР ВG051РО001-5.2.12-0026 – С0001 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА   ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” на 15.07.2014г. в ЦНСТ гр.Стамболийски, ул.”Пирин” №1 се състоя официалното откриване на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА . . .

14.07.2014г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
На кмета до общински съвет Стамболийски

10.07.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №36/10.07.2014г. на

Възложител : „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”E АД-гр.София-офис Пловдив 

за строеж: „Газоснабдяване на Община Стамболийски”

Подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр.Стамболийски- етап 2014”-ТТР 3С 1.2014 /с трасе в урбанизираната територия на Община Стамболийски/  

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
04.07.2014

На основание чл. 140, ал. 4от Закона за публичните финанси
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ
Кани гражданите на община Стамболийски
на публично обсъждане
на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2013г. на 21.07.2014 г. /понеделник/.
Обсъждането ще се проведе
в Читалището в залата за провеждане сесиите на Общинския съвет от 16:00 часа.

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ЗА 2013 г. е публикувана на интернет страницата /www.stamboliyskimunicipality.bg/
на Общината на 07.04.2014 г.
Мнения, препоръки и предложения от граждани ще се приемат и в пощенската кутия на Общината. 

01.07.2014г.
ЗАПОВЕД №148/30.06.2014г. на Кмета на Община Стамболийски
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За планиране, възлагане и контрол на обществени поръчки в Община Стамболийски
OPR_STAMBOLIYSKI_2014_2020_titulna-1_2
20.06.2014г.

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
19.06.2014г.
ОБЯВА

Започва настаняването на деца и младежи с увреждания в ЦНСТ– Стамболийски по проект ЦНСТ „Моят нов дом”, Договор ВG051РО001-5.2.12-0026 – С0001 за безвъзмездна   финансова помощ
по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”
Пълният текст на обявата

13.06.2014 г.

ПОКАНА

За участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на
”Общински план за развитие на Община Стамболийски за периода 2014-2020„
11.06.2014г.
ПОКАНА
За сесия на общински съвет Стамболийски
на 17.06.2014 г.(вторник) от 9:00 часа

10.06.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №26/06.06.2014г.
на Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски
за:Проект: “Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски„
Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”
Обект:
„Доизграждане канализация на гр.Стамболийски-Улична канализация кв.Дорутлийски”
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
02.06.2014 г.

ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ „СВЕТИ ДУХ” 7, 8 и 9 юни 2014г.

31.05.2014 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
На Кмета на община Стамболийски до общински съвет Стамболийски
Относно: Актуализация на бюджета на община Стамболийски
27.05.2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №24/26.05.2014г. на:
Възложител /собственик на терена: „МЕТ-ТРАНС” ЕООД
за строеж: „Цех за преработка на дървесна маса /преустройство/ и пристройка /допълващо застрояване/ за административно битова част, в УПИ VIII-обслужв. И стоп. дейности, кв.18, по плана на с.Триводици, община Стамболийски”

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

26.05.2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

       В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №23/22.05.2014г. на:
Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски

за:
Проект:
"Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски"

Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”

Обект: „Довеждащ колектор гр.Стамболийски-ПСОВ”

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

22.05.2014 г.
19.05.2014г.

ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение:

“ИЗГРАЖДАНА НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ”, 

в УПИ 1 519- производствени и складови дейности,
местност
„Карч Пара” в землището на гр.Стамболийски, обл. Пловдивска.
(Съгл. приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване
на оценка на въздействие върху околната среда)

15.05.2014г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
 
12.05.2014г.
ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014г. насрочени с указ № 54 от 20.03.2014г.на Президента на Р България , гражданите на Община Стамболийски се уведомяват, че на 17.05.2014г./събота/ изтича последният срок в който желаещите могат да подадат заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

За целта служба ГРАО при Община Стамболийски ще работи с пълен работен ден от 08.00ч. – 12.00ч. и от 13.00ч. – 17.00.ч. на 17.05.2014г.


ЗАПОВЕД 91/08.05.2014г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014г. насрочени с указ № 54 от 20.03.2014г.на Президента на Р България , гражданите на Община Стамболийски се уведомяват, че на 10.05.2014г./събота/ изтича последният срок в който желаещите могат да направят адресна регистрация по настоящ адрес и да подадат заявления за включване в избирателните списъци по настоящ адрес.

За целта служба ГРАО при Община Стамболийски ще работи с пълен работен ден от 08.00ч. – 12.00ч. и от 13.00ч. – 17.00.ч. на 10.05.2014г.

07.05.2014 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ
05.05.2014г.
ОТНОСНО: Произвеждане на избори за членове на Европейския Парламент от РБ
ПОКАНА
16.04.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №18/16.04.2014г. на

Възложител /собственик на терена: Асен Багашев  

за строеж: „Доставка и монтаж на система за защита от градушки, птици и насекоми на трайни насаждения-площ 126,36дка-в ПИ 051038, на част от ПИ 051213, на част от ПИ 051210, на част от ПИ 051212, ПИ 051211, ПИ 051152, ПИ 051164, ПИ 051177, ПИ 051209, ПИ 051041, ПИ 051167, ПИ 051051в местност „Ормана”, по КВС на с.Ново село, община Стамболийски” 

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

15.04.2014 г.
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на Управител на "Медицински Център I - Стамболийски" ЕООД, гр. Стамболийски
14.04.2014 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА

ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА 15.04.2014г. В 10.00 ЧАСА
В ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ПРИ Г-ЖА ЙОВКА ПОПОВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ: 

1. МЕДИЦИНКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР;
2. ЗДРАВНА КНИЖКА ;
3. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

 
10.04.2014 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
09.04.2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
За инвестиционно намерение
от 

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, представлявано от Александър Криклер - Изп. Директор и Никола Димитров Тенов - Прокурист, със седалище и адрес на управление: гр.Стамболийски, ул. „Заводска” №1, ЕИК 130839571, инд. № по ДДС BG130839571

Пълен пощенски адрес: гр. Стамболийски, ул. „Заводска” № 1

08.04.2014г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЦНСТ „ МОЯТ НОВ ДОМ ”:

1.СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

  2. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ
!!! ВАЖНО:

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 09.04.2014г. в централната сградата на община Стамболийски, намираща се на ул. «Г.С.Раковски » № 29, ет. 3 зала № 7.

За всеки кандидат е посочен час на провеждането му.

07.04.2014г.

ОТНОСНО: Произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБ
1. ПОКАНА    до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 г.

ОБЯВА

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ-ПЛОВДИВ

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В

КУРСОВЕ ЗА НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Курсовете се провеждат в специализирани учебни центрове.

Курсовете по начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка - не по-малко от 90 учебни часа.

В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.

Заявления се подават до началника на Областен военен отдел-Пловдив.

Пловдив, ул.”Велико Търново” №75., тел. 032/632-871032/632-871 2-871,  


02.04.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
 
   

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет Строителство на обект „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1 «Социална инфраструктура», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, съгласно сключен договор BG161PO001/1.1-09/2010/037 между Община Стамболийски и МРР, Ви уведомявам, че на 07.04.2014 г. - понеделник, от 14.00 часа на адрес: Република България, Област Пловдив, Община Стамболийски, град Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29, Заседателна зала към Стопански отдел на Община Стамболийски, е насрочено публично заседание на комисията за провеждане на обществената поръчка, за оповестяване оценяването на офертите по показателите съгласно чл.69а, ал.4 от ЗОП и отваряне на ценовите оферти на участниците.

Съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, на откритото заседание имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Водени от горното, Ви каним, да присъствате в указаните по-горе дата, място и час на публичното заседание.17.03.2014 г.


ОБЯВЛEНИЕ

След провеждане на Обществена поръчка в изпълнение на проект: „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007‐2013, 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” BG051PO002/13/1.3‐07, Бенефициент: Община Стамболийски, ДБФП № 13‐13‐42/ 07.11.2013г. между МФ и Община Стамболийски, бяха определени следните изпълнители по особени позиции:  Особобена позиция 1 Обединение „Консилиум Стамболийски 2014‐2020” ДЗЗД и Обособена позиция 2 "БенчМарк Груп"АД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ОБЯВЛEНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №12/17.03.2014г. на

Възложител /собственик на терена:”МОНА-БГ” ЕООД

 

за строеж: “Пътна връзка за обект: „Цех за съхранение и преработка на селскостопанска продукция в УПИ 000155-производствени и складови дейности, местност „Динката”, в землището на с.Куртово Конаре, община Стамболийски, на път III-375-„Пещера-Пловдив” при км.21+943-ляво”

 

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.


 

14.03.2014 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Относно: Одобряване на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015 - 2017 година
на Община Стамболийски
11.03.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №11/11.03.2014г. на

 1. 1. Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски 

за:

Проект: “Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски „

Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”

Обект: „Доизграждане на канализация –гр.Стамболийски-ул.”Я. Забунов”, ул.”Раковски”, ул.”Мадара” /кв.35, 35б, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 43а,/ и кв.80; Квартали 62, 62а, 63, 120, 121, 122, 127, 60, 60а, 60б, 59; 123-127, /кв. Партизан/; Квартали 47, 116, 117, 118 и 119; ул.Копривщица-кв.133, 134, 136, 145.

Етап III- Доизграждане на канализация-гр.Стамболийски-кв.47, 116, 117, 118, 119

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

10.03.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.56 от Постановление Nr 3 / 2014 г.
за изпълнение на държавния бюджет на Република България:
1. Тримесечно разпределение на бюджета за 2014 г. на детските заведения
2. Тримесечно разпределение на бюджета за 2014 г. на училищата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Христоско Ангелов Смъркалев - общински съветник от "Синя коалиция"
 Относно: ПРОЕКТ: Наредба за реда и критериите за финансово подпомагане

на спортните клубове в община Стамболийски

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА, в законоустановения срок от 14 дни, Община Стамболийски предоставя възможност на заитересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

04.03.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ(Закон за устройство на територията)

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №10/27.02.2014г. на

 1. 1. Възложител /собственик на терена/: „/: Община Стамболийски 

за:

Проект: “Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски „

Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализацията гр.Стамболийски, доизграждане канализацията на с.Йоаким Груево”

Обект: „Доизграждане канализация на с.Йоаким Груево” 

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

28.02.2014 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а“ от ЗОП на основание чл.14, ал.4,т.1 във връзка с чл.101а от ЗОП и във връзка с ПМС №19/07.02.2014г.,за одобряване средства от резерва по чл.2, Раздел II, ал.1,т.4.1.2. от ЗДБ на Р България за 2014г.
РЕШЕНИЕ Nr11 / 17.03.2014г. на общински съвет Стамболийски
Относно:  Приемане на бюджета на община Стамболийски за 2014 година

26.02.2014 г.
Община Стамболийски в качеството си на бенефициент по проект “ ЦНСТ Моят нов дом ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете” бюджетна линия BG051PO001-5.2.12,
ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал
за Центъра за настаняване от семеен тип
Образци на документи за кандидатстване:
1. Автобиография - ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Заявление - ИЗТЕГЛЯНЕ
3. Декларация - ИЗТЕГЛЯНЕ
ЗАПОВЕД Nr 35 / 25.02.2014 г.
На Кмета на община Стаболийски
ОТНОСНО: Разпределяне на средства за държавно делегирани дейности за образование
19.02.2014г.
Оперативна програма „Административен капацитет”
Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд
приоритетна ос I „Добро управление”,
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
П О К А Н А
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На 27 февруари 2014 г. – четвъртък от 11.00 часа в залата на Общинския Съвет, град Стамболийски, ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на
Проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски”.
Проектът се изпълнява, съгласно Договор №13-13-42 от 07.11.2013 год. и се финансира от ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Бенефициент на проекта е Община Стамболийски, като настоящият проект цели:
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски.
Специфична цел 1 - качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности;
Специфична цел 2 - подготовката на местната администрация за успешно прилагане на политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.), чрез разработване на общински план за развитие;
Специфична цел 3 – активно включване на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на стратегически документи.
Стойността на проекта е в размер на 79 924.89 лв.
Целите на пресконференцията са:
 • Да се популяризират изпълнението на дейностите по проекта;
 • Да отговори на въпросите на Заинтересованите Страни;
Участниците в пресконференцията са ръководството на Община Стамболийски, Екипа за управление на проекта, Кметовете на 5-те населени места в Община Стамболийски и граждани от тях, Медии, Партньори, и други заинтересовани страни.
ОБЯВЛЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №6/19.02.2014г. на
Възложител /собственик на терена/: „ТОДИКО-КОТЕВИ С-ИЕ” СД-гр.Стамболийски
За обект: “Работилница за производствена дейност-монтаж на гъвкави съединения и склад за готова продукция в УПИ VII-1203-произв. и склададови дейности, общиствено обслужване и търговия” кв.54, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски”.
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
14.02.2014 г.
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, обявяваме докладна записка от Иван Атанасов – Кмет на Община Стамболийски
Относно: Програма за опазване на околната среда на територията на Община Стамболийски
Във връзка с чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, предлагам Общинския съвет да приеме Програма за опазване на околната среда на територията на Община Стамболийски.
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
на територията на

Община Стамболийски


О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, обявяваме докладна записка от Иван Атанасов – Кмет на Община Стамболийски
Относно: Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стамболийски
Във връзка с чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, предлагам Общинския съвет да приеме Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стамболийски.
ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
на територията на

Община Стамболийски
05.02.2014 г.
31.01.2014 г.
Договор за безвъзмездна финансова помощ 13-13-42/07.11.2013 г.
между Община Стамболийски и Министерство на Финансите
Проект
„Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението
на общински политики в Община Стамболийски”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За провеждане на обществена поръчка чрез публична покана, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП
за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител


УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ(актуализация от 04.02.2014г.)


20.01.2014 год.
ОБЯВЛЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №1/17.01.2014г. на
 1. Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски
за:
Проект: “Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски „
Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”
Обект: „Доизграждане на канализация –гр.Стамболийски-ул.”Я. Забунов”, ул.”Раковски”, ул.”Мадара” /кв.35, 35б, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 43а,/ и кв.80; Квартали 62, 62а, 63, 120, 121, 122, 127, 60, 60а, 60б, 59; 123, 127, /кв. Партизан/; Квартали 47, 116, 117, 118 и 119; ул.Копривщица-кв.133, 134, 136, 145.
Етап I- Доизграждане на канализация-гр.Стамболийски-ул.”Я.Забунов”, ул.”Раковски” и ул.”Мадара”/кв.35, 35б, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 43а/ и кв.80.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

06.01.2014 г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ:
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
срок на публикацията: до 15.01.2014 г. включително
Кмета на Община Стамболийски
кани всички граждани, обществени организации и юридически лица да участват в публично обсъждане на:
1. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
2. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на собствен принос по проект „Канализация и ПСОВ на ОбщинаСтамболийски”
3. Проект за общински бюджет за 2014 г
Дата и място на провеждане на публичното обсъждане – на 15.01.2014 г. от 15:30 ч. в залата за провеждане сесиите на Общинския съвет в читалище "Н. Вапцаров", гр. Стамболийски
Мнения, препоръки и предложения ще се приемат и в пощенската кутия на Общината.
27.12.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
(срок на публикацията: до 10.01.2013 вкл.)
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №56/27.12.2013г. на
Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски
2. Възложител”:„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”EАД-гр.София-офис Пловдив
За обект: „Газоснабдяване на Община Стамболийски”
Подобект: „Газоразпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Куртово Конаре за захранване на резиденция Кричим ТТР 3В 2013”, находящ се в землището на с.Куртово Конаре, община Стамболийски
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
19.12.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№52/13.12.2013г. на1.
Възложител /собственик/: Община Стамболийски
За обект: „“Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски „
Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори гр.Стамболийски-ПСОВ и с.Йоаким Груево-ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация на с.Йоаким Груево”
Обект: „Довеждащ колектор с.Йоаким Груево-ПСОВ”
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
14.12.2013 г.08.11.2013 г.
ОБЯВА
Община Стамболийски има удоволствието да съобщи на гражданите на Общината, че е спечелила финансиране на проект, в размер на 79 924,89 лв., с договор №13-13-42 от 07.11.2013 год., за безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, “Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски”.
Цели на проекта:
Основна цел:
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски.
Специфични цели:
Специфична цел 1 - качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности;
Специфична цел 2 - подготовката на местната администрация за успешно прилагане на политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.), чрез разработване на общински план за развитие;
Специфична цел 3 – активно включване на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на стратегически документи.
Очаквани резултати:
 • Извършена оценка на общински план за развитие за периода 2007-2013 г.;
 • Формулирани препоръки, на база извършения анализ, за разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;
 • Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;
 • Разработени/актуализирани стратегически документи в минимум 2 приоритетни области;
 • Разработени и въведени с решение на общинския съвет Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в 2 приоритетни области;
 • Проведени обществени консултации за стратегическите документи и Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики;
 • Проведени 2 пресконференции;
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ:

ОБЯВЛЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№46/06.11.2013г.
1. Възложител /собственик/: ”ВИТАМИНА –ЕС” АД, гр.Стамболийски и „МИКРА-83” ЕООД, гр.Стамболийски
за обект: “Когенераторна централа на биогаз, в УПИ XIV-770-производствени и складови дейности, кв.96, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски”
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
07.10.2013г.
23.09.2013г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
Кмета на Община Стамболийски дава голяма награда
за информация, която да доведе до разкриване на извършителите на проникването в сградата на общината през нощта на 11срещу 12.09.2013 год.

Информацията може да бъде подадена писмено, устно,
по телефон или електронна поща.
Анонимността е гарантирана.
От Общината
18.09.2013г.
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА УПРАВИТЕЛ НА
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ - СТАМБОЛИЙСКИ" ЕООД
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
ПОКАНА
УЧЕРЕДИТЕЛИТЕ НА ФУТБОЛЕН КЛУБ "ТРАКИЯ 06", ГР. СТАМБОЛИЙСКИ,
КАНЯТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА 23.09.2013 г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 18:00 часа
В РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ "Н. ВАПЦАРОВ-1924"
04.09.2013г.
ОБЯВЛЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№35/04.09.2013г. на
1. Възложител /собственик/: „Димитър Маджаров 2” ЕООД-Пловдив
За обект: „Млекопреработвателно предприятие „Димитър Маджаров-2”-гр.Стамболийски-ново строителство и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на кисело мляко, айран и млечнокисели продукти, в УПИ IV-782-мандра, производствена, складова и обществено обслужваща дейност, кв.96, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски”
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

20.08.2013г.
24.07.2013г.
Община Стамболийски, на основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда,
във връзка със Заповед № 175/22.07.2013 г. на Кмета на Общината
ОБЯВЯВА К О Н К У Р С

за длъжността: Директор на детска ясла и детска млечна кухня при следните условия:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№30/23.07.2013г. на:
Възложител /собственик/: Община Стамболийски и
Възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД-гр.София-офис Пловдив
За обект:„Газоснабдяване на Община Стамболийски”
Подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр.Стамболийски-етап 2013”, ТТР 3С 1.2013, находяща се в гр.Стамболийски, община Стамболийски”
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.
18.06.2013г.
На основание чл.112 от Постановление№1/09.01.2013г на Министерския съвет за
изпълнение на държавния бюджет:
Тримесечно разпределение на бюджета за 2013 год. по поделения, както следва:
1.
Детски градини
2. Училища
12.06.2013 г.

ПРАЗНИК НА ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ "СВЕТИ ДУХ" , 22, 23, 24 юни 2013 год.
ПРОГРАМА

ОБЯВЛЕНИЯ ОТ ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
1. В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №25/10.06.201 Зг.на:
1. Възложител /собственик/: Атанас Йорданов Тосев
За обект: „Офис сграда в УПИ I-058019-търг. и обсл.дейност, по КВС на гр.Стамболийски, община Стамболийски"
приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ", стая №4.
31.05.2013г.
СЪОБЩЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№23/30.05.2013г.на
1.Възложител: „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ
2.Възложител /собственик на терена/: Община Стамболийски
За обект: "Външно кабелно ел.захранване IkV на приемник на ел.енергия-циркуляр в ПИ 3380, кв.35а, по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски" приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ", стая №4.
17.05.2013 год.
СЪОБЩЕНИЯ
1. В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №22/17.05.201Зг. на,
Възложители/собственици/: Кирил Тодоров Чуренлиев и Даниела Методиева Чуренлиева
За обект: „Втора жилищна сграда, в УПИ 001234-за жил.застр., по КВС на с.Ново село, община Стамболийски", приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ", стая №4.
2. Община Стамболийски уведомява всички притежатели на жилищно-спестовни влогове, които са включени в окончателните списъци, че наближава крайният срок за представяне на документите.
Всички, които са придобили или започнали изграждане на жилище следва да представят книжата, не по-късно от 21.11.2013 година.За повече информация - Йовка Попова - ст.спец. ЖФ
14.05.2013 г.

Проект „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски”
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013 г.
Уважаеми Госпожи и Господа,
Иван Атанасов - Кмет на Община Стамболийски има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция на 16.05.2013 г. (четвъртък), от 11.00 ч. в залата на Народно читалище „Никола Вапцаров” , за представяне на проект Канализация и ПСОВ на община Стамболийски” , финансиран с договор за БФП № DIR-51011116-C036 , подписан на 16.08.2012г . между кмета на Община Стамболийски и МОСВ. На пресконференцията ще присъства и звеното за изпълнение на проекта с ръководител - зам.-кметът инж. Любка Маджарова и представители на фирмите-изпълнители: “ИСА 2000” ЕООД гр. София, Консорциум “ПНД Стамболийски 2012” гр. Пловдив, “СЕМПЕР ФОРТИС” ООД гр. София, ОБЕДИНЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ СТАМБОЛИЙСКИ 2012” гр. София, “Хермес Медиа Адвертайзинг анд консултингс” ЕООД ­ гр. Пловдив , както и представители на асоциирания партньор по проекта „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр.Пловдив.
С уважение,
Иван Атанасов – Кмет на община Стамболийски
За контакти:
инж. Любка Маджарова – зам.-кмет и Председател на ЗИП
Тел.: 0339 62309, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 0339 62308
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Стамболийски и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Правителството на Република България, представлявано от Министреството на околната среда и водите